رویدادهای اخیر
Home / اسلام / عدم موجودیت یک دولت مؤثر، موجب گمراهیها.

عدم موجودیت یک دولت مؤثر، موجب گمراهیها.

از انواع مشکلاتی که رنج میبریم، در یک مضمون بلکه در کتاب نمی گنجد؛ گویا در سرزمینی زیست داشته ایم که: برای امتحانات تخلیق شده است. اما در رأس این همه مشکلات عدم داشتن یک دولت مؤثر وحاکم است. در حدیثی نیز از رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده است: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. الجامع الصحیح للسنن والمسانید/ جلد/ ۱۱/ ص/ ۳۸۴/. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است که، بادشاه سایهٔ خدا در زمین است کسی که بادشا را اکرام کرد خداوند آن شخص را مکرم وباعزت نگهمیدارد؛ وکسیکه پادشاه را توهین کرد خداوند آن شخص را توهین خواهد کرد. در برخی احادیث این بادشاه بنام بادشاه عادل ومقسط ومهربان ذکر شده است.  در گزارشها آمده است که، تجارت هروئین از ۱۸۰ تُن از سال تهاجم امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱  اکنون به هشت هزار تُن رسیده است که نشانگر شکست امریکا و ائتلاف همراه است. تجارت هروئین در سال ۲۰۰۱ عیسوی به میزان ۱۸۰  تُن در سال بود، اما یک سال بعد از آن به ۳۰۰۰ تُن و در سال ۲۰۰۷، به ۸۰۰۰۰ تُن در سال رسید. این تحقیق در یک مقالهٔ مجلهٔ گاردین به نشر رسیده در آن آمده است که،  جنگ امریکا و شوروی باعث شد زارعان افغان با نا امیدی روی به کشت خشخاش بیاورند زیرا منفعت آن باعث می شد تا بتوانند از پس افزایش مخارج برآیند. اصلا مردم افغانستان طی حدود چهار دههٔ اخیر از نا بسامانیها که عمدهٔ آن عدم داشتن دولت مؤثر بوده، رنج میبرند. خواننده های این مقاله  سر را به جیب حقیقت برده وناراض نه شوند؛ در زمانیکه طالبان افغانستان یک دولتی را نسبتا مستحکم وپاک از فساد زیر نام امارت اسلامی افغانستان اعلام کردند، به یاد همه ما است که با یک فرمان امارت کشت، قاچاق، ترافیک، وهرنوع کاروبار خشخاش به صفر رسید. اما این نوع دولت واحد وحاکم نیز برای دولتهای غربی قابل برداشت نیست زیراکه تحت اثر مستکبران غربی نخواهد آمد؛ پس آن را بر کندند. بعد ازان باز بار دیگر مردم افغانستان عمر شان را در جنگ وبحران مشروعیت نظام سیاسی حقوقی باعالمی از مشکلات واز دست دادن هزاران کدرهای علمی، دارایهای معنوی ومادی سپری میکنند. چنانچه کودتای هفت ثور سراغاز بحران مشروعیت نظام ومسؤل درجه اول پیامد های بعدی در افغانستان میباشد، بعدا عدم اتفاق دولت مجاهدین بر یک دولت وعدم رعایت ارزشهای افغانستان در قدم دوم مسؤل از دست رفتن اساسات دولت در کشور، ودر قدم سوم از همه بزرگتر وبرتر غرب منحوس بوده که: تمامی ارزشهای دینی، عنعنوی، مذهبی، عقیدوی، وغرور افغانی مارا زیر پا گذاشته وباتجاوز ناروا زیر عنوان همکاری وباز سازی مردم مارا فریب داده وهمه را دشمن یکدیگر ساختند. بنأ عدم حاکمیت دولت بلکه نبود دولت اکنون به شکل عملی آن موجود بوده زیرا تمامی آن پدیده ها را خواهیم دید که نه دیده ونه شنیده بودیم. 

 نوشته: صالح افغان

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*