رویدادهای اخیر
Home / ادب / کودکان نه باید به سوی سرکشی، یااحساس کمتری سوق شوند.

کودکان نه باید به سوی سرکشی، یااحساس کمتری سوق شوند.

این یک عادت ویژهٔ کودکان بوده است که: کودک خود را در مسابقه ومقابلهٔ کسی ضعیف نمی بیند ونمی پندارد که در مقابله با فلان کمزور بوده ونخواهد کرد. این طبیعت باعث می شود که کودک در هنگام آموزش، بازی ودر زمینه خدمات، پیشگام بوده وراحت تر و شاد تر باشد. برای نشو ونمای این ماهیت واین طبیعت کودک، به طور درست وسهل پرورش وی ضروری است ودر غیر این صورت، کودک سرگردان خواهد شد بسا اوقات برخی از والدین در مجلس با دیگران، کودک را بسیار قدردانی می کنند ومواصفات آن را بیشتر بیان کرده وبدون مورد در ستایش کودک غلو میکنند که، این امر باعث سرکشی وتکبر کودک شده وکودک را به راه درست هدایت نمی کند. به همین ترتیب باید مراقب طبیعت باشیم تا کودک در معرض خجالت قرار نگیرد زیرا برخی والدین نزد مردم از اولاد صغیر خود شکایت کرده وهجو آن را بیان میکنند، پس کودوک احساس کمتری کرده واخلاق وی روبه پستی میرود؛ هر دو این موارد برای آیندهٔ  کودک بسیار مضر بوده است. 
 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*