رویدادهای اخیر
Home / تازه خبر / معلوماتها در ترازوی تخمین.

معلوماتها در ترازوی تخمین.

درافغانستان همه امور به ترازوی تخمین اندازه میشود واکثریت معلوماتها خصوصا معلوماتهای اراکین دولت مبنی بر تخمین وگمان بوده است. آمار بیجا شده گان داخلی درکشور در این اواخر از سوی وزارتخانهٔ امور مهاجرین حدود ششصد هزار نفر تخمین شد؛ ادارهٔ مهاجرین گفت که، آمار بیجا شده گان داخلی ازین سبب که امنیت بهتر شده، به ششصد هزار پایین آمده است و زمینهٔ دسترسی بیجاشده گان داخلی، به خدمات صحی، تعلیم وکارفراهم میشود. اما به سوی دیگر به تازه گی گزارش صندوق کودکان ملل متحد به نشر رسید که، ادارهٔ یونیسف برای یک میلیون و پنجاه هزار بیجاشده گان داخلی در حالات اضطراری، آب آشامیدنی صحی میرساند. طبق گزارشها، صندوق کودکان ملل متحد‌ (یونیسف) گفته است که: برای دسترسی شماری از باشنده گان ۲۷ ولایات کشور به آب آشامیدنی، برنامۀ دوسالۀ آبرسانی را به مصرف ۴۳ میلیون و ۲۹۵ هزار دالر عملی ساخته که طی این برنامه آب آشامیدنی صحی برای کودکان و خانواده ها، فراهم خواهد شد. با عملی شدن این برنامه، آب آشامیدنی مکاتب وحفظ الصحه دهات قابل توجه خواهد بود وبرای یک میلیون و پنجاه هزار بیجاشده گان داخلی در حالات اضطراری، آب آشامیدنی فراهم خواهد شد. لیکن وزارتهای دولت سرگردان ودر مورد آمار بیجا شده گان پریشان بوده همچنان ادارات دیگر ملی وبین المللی نیز در این مورد معلومات دقیق را ارائه کرده نمی تواند از اینکه وضعیت امنیتی وتمامی امور در این کشور بحرانی بوده است. ازاینکه امنیت از بد بد تر شده وبراساس معلوماتهای وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، در یک مدت کوتاه  ۷۹۴ تن از اثر بیجاشدگی جان های شان را ازدست داده بودند، ۱۴۸۷ تن دیگر زخمی شده بودند، ۲۹۶ باب مکاتب تخریب شده، ۴۷ مراکز صحی صدمه دیده،  ۷۲ محراب مسجد تخریب گردیده، ۶۳۹۴ باب خانه های رهایشی، ۱۵۰۰ دکانها، ۱۲ باب تعمیرات دولتی،  ۱۷ باب پلها و ۱۲ کیلومتر سرک نیز تخریب شده بود. این گزارش سال ۱۳۹۵ بود؛ باید دید که، امسال چون جنگها نسبت به سال گذشته با درجه ها تشدید یافته، خانه ها بیشتر ازان صدمه دیده، بیکاری بدرجه ها بیشتر شده، ودولت از گذشته بسیار ناتوان شده است؛ ویونیسف نیز برای یک میلیون وپنجاه هزار آواره های داخلی آب صحی میرساند پس باید فیصله کرد که، آمار آواره های داخلی از این نیز بیشتر بوده ودر بدری در کشور به شکل روز افزون بیشتر شده میرود. در اوائل سال ۲۰۱۴ دولت کابل زیر نام پالیسی جدیدی برای بیجا شده گان، یک قانون را  تدوین کرد اما نه کدام نتیجه ای را داده ونه هم درد بیجا شده گان را مداوا کرد. 

نوشته: مسلم حبیب زاده

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*