رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / یونیسف برای ۱۰۵۰۰۰۰بیجاشده گان داخلی، آب صحی میرساند.

یونیسف برای ۱۰۵۰۰۰۰بیجاشده گان داخلی، آب صحی میرساند.

ادارهٔ یونیسف، برای یک میلیون و پنجاه هزار بیجاشده گان داخلی در حالات اضطراری، آب آشامیدنی صحی میرساند. طبق گزارشها، صندوق کودکان ملل متحد‌ (یونیسف) گفته است که: برای دسترسی شماری از باشنده گان ۲۷ ولایات کشور به آب آشامیدنی، برنامۀ دوسالۀ آبرسانی را به مصرف ۴۳ میلیون و ۲۹۵ هزار دالر عملی ساخته که طی این برنامه آب آشامیدنی صحی برای کودکان و خانواده ها، فراهم خواهد شد. با عملی شدن این برنامه، آب آشامیدنی مکاتب وحفظ الصحه دهات قابل توجه خواهد بود وبرای یک میلیون و پنجاه هزار بیجاشده گان داخلی در حالات اضطراری، آب آشامیدنی فراهم خواهد شد.

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*