رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / پروژه های آبرسانی، در۲۷ ولایات از سوی یونیسف تطبیق میشود.

پروژه های آبرسانی، در۲۷ ولایات از سوی یونیسف تطبیق میشود.

صندوق کودکان ملل متحد‌(یونیسف) برای دسترسی شماری از باشنده گان ۲۷ ولایات کشور به آب آشامیدنی، برنامۀ دوسالۀ آبرسانی را به مصرف ۴۳ میلیون و ۲۹۵ هزار دالر عملی ساخته که طی این برنامه آب آشامیدنی صحی برای کودکان و خانواده ها، فراهم خواهد شد. با عملی شدن این برنامه، آب آشامیدنی مکاتب وحفظ الصحه دهات قابل توجه خواهد بود. همچنین ادارهٔ نونیسف، برای یک میلیون و پنجاه هزار بیجاشده گان داخلی در حالات اضطراری، آب آشامیدنی صحی میرساند. 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*