رویدادهای اخیر
Home / تازه خبر / بازیهای انترنیتی وتلیفونهای هوشمند، سبب بیماریهای دماغی.

بازیهای انترنیتی وتلیفونهای هوشمند، سبب بیماریهای دماغی.

سازمان صحی جهان (WHO) تصمیم به تشخیص ۱۱ نوع عادات بد، از جمله بازیهای ویدیویی را گرفته است که، به عنوان یک بیماری تشخیص ورسما در مورد اعلام خواهد کرد. سازمان صحی جهان تصمیم گرفته است تا یازده عادتها، بد بختی و مشکلات را در لست بیماریها شامل کرده وبازیهای انترنیتی را نیز یک نوع بیماری حساب کند. سازمان بهداشت جهانی به زودی یک بازی از هر نوع بازی در دستگاه های هوشمند از جمله آنلاین وهمچنین عادت بازی تلیفون همراه را اعلام خواهد کرد. سازمان بهداشت جهانی پیش نویس نهایی این ۱۱ عادت، مشکلات و مشکلات بیماری را پیش بینی کرده است که قبل از سه ماهه اول امسال تأیید خواهد شد. گفته شده است که فردی که بازی( games) در دستگاه های هوشمند را عادت دارد، از جمله هر نوع لیست پخش آنلاین و ویدیویی، باید به عنوان یک بیماری ذهنی شمار شود. گفته شده است که افرادی که بازی تلیفونی (Game) می کنند اگرچه برای مدت کوتاه باشد، آنها نیز قربانی مشکلات ذهنی هستند.

گزارش ویب دیسک؛ ترجمه: داکتر مکرم 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*