رویدادهای اخیر
Home / ادب / کودکان برای شناختن عجائبات، چیزها رازیر وزبر ومیشکنند. 

کودکان برای شناختن عجائبات، چیزها رازیر وزبر ومیشکنند. 

 

محققین میگویند که، چنانچه کودکان برای این جهان نابلد وغیر مأنوس بوده همچنان این جهان برای شان غیر مأنوس، اعجوبه و نابلد بوده است؛ کودکان خورد سن برای شناختن عجائبات این جهان هر چیز را رد وبدل، زیر وزبر وگاه گاهی هم آن را میشکنند، وبه این ترتیب خواهش ومعلومات خود را تکمیل میکنند. زمانی زبان شان چرخش آغاز کند پس از کلانها سوالات عجیبه، کج وراست شروع میکنند، پس بسا اوقات مادر وپدر یا بزرگوار دیگر خانواده، این کودک را خاموش کرده ودر بعض اوقات آن را حتی سرزنش ویا لت وکوب میکنند از اینکه این بزرگوار نمی فهمد که: احساسات این کودک را چه قدر مجروح کرده که در نتیجه ذخیرهٔ معلومات کودک ضربه خورده وخالی میماند. 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*