رویدادهای اخیر
Home / خبرهای کشور وجهان / اخبار کشور / هفته فرهنگی ونمایشگاه آثارتاریخی، درننگرهار برگزار میشود. 

هفته فرهنگی ونمایشگاه آثارتاریخی، درننگرهار برگزار میشود. 

سومین نشست کمیسیون برگزاری آماده گی سمینار علمی و  تحقیقی افغانستان و راه ابریشم در وزارت اطلاعات وفرهنگ تشکیل جلسه داد. دراین جلسه تصمیم اتخاذ شد تا روز اول سمینار درکابل و روز دیگر آن درولایت ننگرهار برگزارشود. به همین دلیل کمیسیون فیصله کرد تا هئیت سه نفری غرض تنظیم بهتر امور به ولایت ننگرهار سفرنماید. وزارت اطلاعات وفرهنگ گفته است: چون سال مالی روبه اختتام است بنأ مصارف سمینار دقیق و همه جانبه محاسبه گردد ودرکنار این سمینار هفته فرهنگی ونمایشگاه آثارتاریخی و هنری نیز درننگرهار برگزارخواهد شد. 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*