رویدادهای اخیر
Home / ادب / اکثریت کودکانی که، سخن نمی گفتند گنگ شدند.

اکثریت کودکانی که، سخن نمی گفتند گنگ شدند.

یک شخص تجربه کار در زمانهٔ گذشته که حاکم وقت نیز بود، یک بار بیست کودکان را که، عمر شان چند ماه بود، در مورد روانپزشکی وتجربه کردن، چند مدتی به تنهایی نگهداری کرد، هیچ کس مجاز به صحبت با این کودکان نبود؛ پس از دادن غذا تنها که، یک کس برای شان می آمد ومی رفت وخاموش میبود وبا این کودکان هیچ صحبتی نمی کرد؛ پس از مدتی چند معلوم شد که اکثریت این کودکان  گنگ شده بودند. بنابراین، اگر سعی نکنیم زبان را به کودکان آموزش ندهیم، آنها حتی یاد نمی گیرند که صحبت کنند.
 ماهیت بالاترین یادگیری در انسان در زمان کودکی است وگفته ها به طرز گوناگون بر تمام گرایش های طبیعی آن تأثیر می گذارد، اما این طبیعت و روندها در زمانی که متمرکز نیست، تغییر می کنند. در صورتیکه تمرکز بر نشو ونمای کودک نباشد، ممکن است بچه ها گمراه شوند، طبیعت کودکان باید به گونه ای شکل بگیرد تا مانعی در رشد جسمی و روحی کودک وجود نداشته باشد. نگاهی به طبیعت و روند کودک در طول رشد کودک باید جدا متمرکز باشد، تا با رشد جسمانی وی رشد ذهنی آن نیز به نشو ونما بپردازد.

نوشته: معلم ساجد 

comments

نظر خودرا بنویسید

. *

*